Sunday, November 12, 2017

Davening Times for the week of Parshas Toldos for Tzemach Tzedek

שחרית - Sunday                                                            8:00, 9:00, 10:00am


שחרית - Monday thru Friday                                  6:48, 7:00, 8:00, 9:30am

מנחה - Sunday thru Thursday                                                            4:25 pm

מעריב - Sunday thru Thursday                                          5:15, 8:30, 9:30pm