Sunday, September 10, 2017

Davening Times for the week of Parshas Nitzavim-Vayelech for Tzemach Tzedek

Shacharis - Sunday                                                                    8:00, 9:00, 10:00am

Shacharis - Monday thru Friday                                         6:48, 7:00, 8:00, 9:30am

Mincha - Sunday thru Thursday                                                                    6:55pm

Maariv - Sunday thru Thursday                                                  7:45, 8:30, 9:30pm