Sunday, November 26, 2017

Davening Times for the week of Parshas Vayishlach for Tzemach Tzedek

שחרית - Sunday                                                  8:00, 9:00, 10:00am


שחרית - Monday thru Friday                                    6:48, 7:00, 8:00, 9:30am

מנחה - Sunday thru Thursday                                                            4:20pm

מעריב - Sunday thru Thursday                                         5:05, 8:30, 9:30pm

No comments:

Post a Comment