Thursday, April 11, 2013

Schwartz & Meshchaninov Shalom Zachor

Ilya and Bracha Meshchaninov will be hosting the Shalom Zachor for their grandson born to Elisheva and Dov Ber Schwartz this Friday night at their home, 32 Southgate Drive.

No comments:

Post a Comment