Monday, December 6, 2010

Hey Teves Event for Women

The Frierdiker Rebbe on Talking During Davening

בתנועה של פריקת עול ח"ו, והיינו שמדברים בשעה שהציבור מתפללים, ואינם עונים איש"ר, ואינם שומעים קדיש וקה"ת. וגם אפי' אם הדבור הוא המשך הלימוד אבל הוא היפך הכוונה האמיתי' של הלימוד, דכל ענינו אינו אלא בשביל העבודה שבלב זו תפלה, ואם אין דעתו לעסוק בתפילה ולהאריך בה (כי לא כל העתים שוות כו') אז צריכים להתפלל בצבור דוקא. וגם אם כוונתו לטובה להאריך בתפלה בהתבוננות כראוי הנה גם אז אין אדם רשאי לדבר בשעה שהצבור מתפללים בכלל ואמירת קדיש חזרת הש"ץ וקה"ת בפרט. ואלו שאינם נזהרים בזה הנה לבד זאת שהוא היפך האמת וגורמים חילול השם ר"ל, הנה עוד זאת גדול עוונם מנשוא שהם עוברים בשאט נפש ובקלות הדעת על האמור בתו' כו'. ספר המאמרים – תרפ"ו - ע' קפב, קפג