Saturday, September 6, 2008

Mazel Tov Kushnirs!

Mazel tov to Dr. Shimon and Lynne Kushnir on the birth of a grandson to Alex and Rochel Kushnir!